طرز کار یخچال نفتی

یخچال نفتی بر خلاف یخچال برقی و کولر های گازی که بر اساس فرئون فشردهو کمپرسور کار می کنند دارا ی هیچ قسمت متحرکی نیست و نیروی محرکه خود را مستقیمااز شعله آتش نفت می گیرد اساس کار یخچال نفتی بر پایه جذب و دفع آمونیاک در آب میباشد. سازوکار یخچال نفتی به صورت مرحله به مرحله به این شکل می باشد.

یخچال نفتی بر خلاف یخچال برقی و کولر های گازی که بر اساس فرئون فشردهو کمپرسور کار می کنند دارا ی هیچ قسمت متحرکی نیست و نیروی محرکه خود را مستقیمااز شعله آتش نفت می گیرد اساس کار یخچال نفتی بر پایه جذب و دفع آمونیاک در آب میباشد. سازوکار یخچال نفتی به صورت مرحله به مرحله به این شکل می باشد.

دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱  ۰ نظر   ۲۸۲۶ بازدید

طرز کار یخچال نفتی

یخچال نفتی بر خلاف یخچال برقی و کولر های گازی که بر اساس فرئون فشردهو کمپرسور کار می کنند دارا ی هیچ قسمت متحرکی نیست و نیروی محرکه خود را مستقیمااز شعله آتش نفت می گیرد اساس کار یخچال نفتی بر پایه جذب و دفع آمونیاک در آب میباشد. سازوکار یخچال نفتی به صورت مرحله به مرحله به این شکل می باشد.

1-در دمای معمولی آمونیاک در آب حل می شود ولی اگر بهمخلوط آمونیاک و آب گرما بدهیم چون آمونیاک بسیار جوشنده تر از آب می باشد آمونیاکآغاز به جوشیدن نموده و از مخلوط آب و آمونیاک به صورت گاز بخار آمونیاک گرم متصاعدشده و مقذاری بخار اب نیز با خود همراه کرده تبخیر می کند.
2- در سر راه این بخارگرم یک جدا کننده قرار دارد که قطره های آب را از بخار آمونیاک جدا کرده و درونمخزن مخلوط آب و آمونیاک بر می گرداند.( این قسمت را داشته باشید تا بعد زیرا درراه بازگشت این آب جدا شده به مخزن یک اتفاق دیگر هم می افتد.
3- سپس بخارآمونیاک درون یک سری لوله های پره دار به نام چگالنده شده و گرمای خود را از دست میدهد و به صورت آمونیاک مایع در می آید.( توجه این قسمت همانند یخچال های برقی درپشت یخچال قرار دارد(
4- سپس این آمونیاک مایع سرد تر شده ( دارای دمایی بالاتراز دمای محیط) وارد محفظه و لوله های پره دار دیگری می شود که درون یخچال جای داردو در معرض گاز هیدروژنی که درون این محفظه قرار دارد واقع می شود و به سرعت بخارشده و جهت تبخیر گرمای محیط درون یخچال را جذب می کند.( در نتیجه درون یخچال سرد میشود.
5- سپس مخلوط آمونیاک و هیدروژنی که به صورت مخلوط گازی سردی است وارد جذبکننده می گردد درون جذب کننده مخلوط آمونیاک و هیدروژن با آبی که در مرحله دوم ازگاز داغ آمونیاک جدا شده بود تماس داده می شوند.در این جا آمونیاک که درون آب بسیارحلشونده تر از هیدروژن است درون اب حل می شود و هیدروژن جدا شده دوباره به درون محفظهبخارنده ( اواپراتور - که همان محفظه درون یخچال باشد ) باز می گردد.
6- مخلوطآب و آمونیاک دوباره به درون مخزن مخلوط آب و آمونیاک بازگشته و توسط گرمای شعلهنفت دوباره بخار شده و مراحل 1 تا 6 به صورت چرخه دوباره تکرار می شود.

دلیل تبخیر آمونیاک در هیدروژن چیست؟
برای پاسخ بهاین پرسش باید به ترمودینامیک محلول ها نگاهی بیندازیم. می کوشم با یک مثال سادهپاسخ پرسشتان را بدهم.ببینید . آب خالص در 100 درجه می جوشد و در صفر درجه یخ میزند ولی اگر به آب مقداری نمک بیفزاییم دیگر در 100 درجه نمی جوشد بلکه در دماییبالاتر از 100 درجه می جوشد.اگر به آب مایعی مانند الکل بیفزاییم در صفر درجه یخنمی زند بلکه در دمایی پایینتر یخ می زند و در دمایی پایین تر از 100 درجه نیزتبخیر می شود . همین جریان در باره آمونیاک و گاز هیدروژن اتفاق می افتد.

آمونیاک خالص در دما و فشار اتاق به صورت گاز است ولی آمونیاکی که از کندانسوربیرون می آید دارای دمای بالاتر از اتاق و فشاری به مراتب بیشتر از اتاق می باشد.( این فشار از طریق بخارهای متصاعد شده از روی چراغ نفتی تامین می شود) پس دقیقا دردرلحظه پیش از واردشدن امونیاک به اواپراتور آمونیاک خالص به صورت مایع می باشد.اینآمونیاک وقتی درون اواپراتور با هیدروژن در هم حل بشوند نقطه جوش محلول آمونیاکهیدروژن بسیار بسیار پایین تر از نقطه جوش آمونیک خالص می باشد بنابراین آمونیاک باهر دمایی هم که وارد اواپراتور شده باشد محلول آمونیاک و هیدروژن فورا تبخیر می شود حتی اگر دمای اواپراتور –دمای درون یخچال -خیلیپایین تر از صفر درجه باشد.
روشن است این محلول برای تبخیر شدن دمای محیط اطرافش را جذب می کند.

آیا می دانستید چرخه یخچال نفتی را چه کسی اختراع کرده است؟.
"
آلبرتانشتین " به همرا یک دانشمند دیگر بنام
دیدگاه خود را بیان کنید