شرکت تهران ممتاز صنایع برودتی

سیستم های میکروفیلتروآلترا فیلتر

سیستم های میکروفیلتروآلترا فیلتر

سیستم های میکروفیلتروآلترا فیلتر

شرکت تهران ممتاز

سیستم های میکروفیلتروآلترا فیلتر

کد کالا : پیش تصفیه

مشخصات کلی : سیستم های میکروفیلتروآلترا فیلتر

صویر

قیمت

شرح کالا

مدل

ردیف

سرشیری-با فیلتر سرامیکی وکربنی

MF-211

1

کلمنی – دارای 7 مرحله فیلتراسیون

MF-520

2

MF-301

3

3 مرحله – زیر سینکی

MF-302

4

4 مرحله – زیرسینکی + سیستم ضدعفونی یو وی

MF-4UV

5

6 مرحله- زیرسینکی- با سیستم اترافیلتریشن یو اف

UF-6S

6

5 مرحله- کاورداربا سیستم اترافیلتریشن یو اف

UF-5C

7

دیدگاه خود را بیان کنید